DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja została założona na jesieni roku 2014, po czym,  z początkiem roku 2015  podjęła działalność wytyczoną w Statucie.

Sprawozdania z działalności Fundacji za lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022 (merytoryczne i finansowe) zostały przez zarząd sporządzone w terminie i zatwierdzone przez Radę Fundacji.

Poniżej udostępniamy roczne sprawozdania z działalności  Fundacji wraz z uchwałami organów statutowych:

 

Fundacja prowadzi działalność  i realizuje swoją misję poprzez różnorodne działania przewidziane Statutem, w tym przede wszystkim:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Każdego roku,  Rada Fundacji ustala plan działania fundacji przewidujący realizację celów statutowych w różnorodnych formach, przewidzianych Statutem, finansowanych wyłącznie ze środków zgromadzonych od prywatnych darczyńców:
1.Prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej, programowej, projektowej, dokumentacyjnej oraz szkoleniowej.
2.Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, ale też rzeczowego i finansowego ich inicjatywom na rzecz urbanizacji, edukacji dla miasta i kultury miasta.
3.Organizację i wspieranie organizacji wystaw, seminariów, konferencji, koncertów, debat, dyskusji, przeglądów i warsztatów.
4.Organizację i wspieranie wypraw edukacyjnych (tzw. study tours).
5.Organizację kampanii społecznych.

Bieżąca działalność fundacji jest tematem, który relacjonujemy w zakładce: DZIAŁALNOŚĆ
Informacje o nadchodzących przedsięwzięciach i zaproszenia publikujemy w dziale: AKTUALNOŚCI.

Poniżej udostępniamy przegląd informacji na temat naszej działalności w poprzednich latach:
Kick- off: 2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2020,
2021,
2022, 
2023.