WSPÓŁPRACA

Fundacja O! MIASTO – jako instytucja niezależna i nie działająca dla zysku – swoje działania opiera na PARTNERSTWIE i WSPÓŁPRACY z innymi instytucjami i osobami fizycznymi. Jeśli chcielibyście przyłączyć się do któregoś z naszych działań lub wesprzeć naszą działalność można to zrobić najprościej poprzez: 
1. WOLONTARIAT
2. DZIELENIE SIĘ SWOIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI, WIEDZĄ LUB PASJĄ
3. PRZEKAZANIE DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE  FUNDACJI
Aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić propozycję współpracy skontaktuj się z nami mailem lub telefonicznie:  KONTAKT
Jak przekazać darowiznę dla fundacji?
 • Darowiznę przekazać można na rachunek bankowy fundacji 62 1870 1045 2078 1065 9048 0001 w Nest Banku
 • Darczyńcy, przekazując darowizny na realizację statutowych celów Fundacji O! MIASTO, mogą korzystać z ulg podatkowych [zobacz: http://poradnik.ngo.pl/x/448341]
 • Osoby fizyczne mogą w ten sposób przekazać 6%, a osoby prawne 10% swego dochodu bez opodatkowania. Tym samym zmniejszają podstawę dochodu do opodatkowania – czyli kwotę rocznego dochodu do wyliczenia podatku PIT lub CIT, za dany rok podatkowy.
 • Ulga taka – poprzez odliczenie kwoty darowizny od podstawy opodatkowania przysługuje wszystkim donatorom – osobom fizycznym i prawnym.
 • Darowizna pieniężna może być przekazana na konto Fundacji O! MIASTO albo z ogólnym wskazaniem przeznaczenia na cele statutowe albo konkretnym wskazaniem na wybrany cel przewidziany statutem, w par.10 ust.2.
 • Fundacja publikuje na swej stronie internetowej listę donatorów, którzy w danym roku przekazali darowizny o wartości łącznej wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w roku poprzednim (w roku 2023 będzie to kwota, co najmniej, 6346,15 zł).
 • Poniżej znajduje się opis, krok po kroku, podstawy prawnej do odpisu podatkowego darowizny osoby fizycznej, która zechce wesprzeć Fundację O! MIASTO:
  1. Statut fundacji, w par.10 określa zakres działalności pożytku publicznego podmiotu – czyli statutowej działalności  fundacji.
  2. Art.26 ust.1 pkt.9  ustawy o podatku od osób fizycznych, wskazuje dwa warunki które musi spełniać darowizna, aby jej odliczenia spełniało wymogi tego przepisu:
  – przekazanie na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
  – organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy […].
  3.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w art. 4 zawiera listę zadań publicznych, w której mieści się zakres działania fundacji (vide statut, par.10); jak widać cele fundacji wymienione w statucie są zgodne z tą ustawą, przez co spełniają również omawiane wymagania ustawy o pod. dochodowym.     4.Ustawa o działalności pożytku publicznego w art.3 ust.2 definiuje organizacje, jako: 
           1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
           2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
  – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4.Fundacja O! MIASTO spełnia warunki tej definicji, i nie należy do zbioru podmiotów wymienionych w ust.4, zatem spełnia warunek drugi ustawy o podatku dochodowym, i tym samym wobec donacji pieniężnych i majątkowych przeznaczonych na realizację jej celów statutowych można zastosować art.26 ust.1 pkt.9 . 

  5.Art. 26 ust.1 pkt.9 ma zastosowanie również do podatników rozliczający się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (PIT 28) a dokonanie takiej darowizny należy ujawnić w PIT/O. Natomiast przepis ten nie ma zastosowania w przypadku karty podatkowej lub rozliczeń na zasadzie podatku liniowego. 
  6.Darczyńca, o ile wartość jednorazowej darowizny jest wyższa niż 15 000zł albo wartość wszystkich darowizn na rzecz jednaj organizacji jest wyższa niż 35 000zł, zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT D (jako załącznika do rocznej deklaracji podatkowej) [zobacz: http://poradnik.ngo.pl/x/448357].

Kwestią odrębną [wobec opisanych powyżej przepisów związanych z zastosowaniem art.26] jest wsparcie organizacji pozarządowej 1% podatku dochodowego, co wiąże się z posiadaniem przez tę organizacji tzw. “statusu” organizacji pożytku publicznego [OPP], tj. szczególnej formy działania organizacji pozarządowej, którą regulują art. 20 -22 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Powszechnie znany 1% na rzecz OPP nie polega na dokonaniu darowizny, a na podjęciu decyzji o sposobie wykorzystaniu tej części daniny publicznej. Możliwość tę przewiduje art.27 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Przepisy podatkowe, które w tym przypadku mają zastosowanie, jako odrębne to: art.45 ust. 5c-5g ustawy o podatku dochodowym oraz art. 21 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.
Fundacja O! MIASTO jeszcze nie posiada statusu OPP, uzyska go z końcem 2023 roku..