ORGANIZACJA

Fundacja została ustanowiona 21 stycznia 2014r.  a uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ogłoszenie pierwszego konkursu stypendialnego planowane jest we wrześniu tego roku, a  warunki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.