2019

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2019 działalność fundacji O!MIASTO, polegała na realizacji wytyczonego planu pracy ( zobacz: UCHWAŁA _1_W SPRAWIE PLANU PRACY NA ROK 2019) 

1. Regularne prowadzenie elektronicznego magazynu O! MIASTO.
2. Przeprowadzenie trzech bezpłatnych szkoleń albo prelekcji adresowanych do podmiotów publicznych oraz członków i aktywistów innych organizacji pozarządowych, w tym kontynuacja cyklu pn. „Czwartek z rewitalizacją”.
3. Dalsze rozszerzanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, na zasadach partnerstwa lub współdziałania w projektach.
4. Zorganizowanie, co najmniej, jednej podróży studialnej, dotyczącej szeroko pojmowanej problematyki rozwoju miast w Polsce.
5. Zaktywizowanie działań prowadzących do ustanowienie stypendium oraz przygotowanie konkursu stypendialnego, w tym poprzez poszukiwanie sponsorów dla tego przedsięwzięcia albo udział w konkursie grantowym.
6. Zaoferowanie organizacjom pozarządowym pomocy merytorycznej, w formie materiałów informacyjnych lub prelekcji.
7. Przygotowanie fundacji do działania w formule i rygorach, wynikających ze statusu organizacji pożytku publicznego, w tym przygotowanie analizy kosztów i korzyści związanych
z osiągnięciem statusu OPP.

Jak zawsze, nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować. Opis działalności fundacji przedstawiamy w SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O!MIASTO ZA ROK 2019