2021

W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, w styczniu fundacja przyjęła plan pracy kierunkujący naszą działalność. Post pandemiczna  rzeczywistość  wywarła silny wpływ na założone cele i nasze plany (zobacz: UCHWAŁA _1_W SPRAWIE PLANU PRACY NA ROK 2021)

Z zaplanowanych działań, udało się zrealizować: regularne wydawanie elektronicznego magazynu O! MIASTO oraz przeprowadzić dwa bezpłatne szkolenia – webinaria, skierowane do podmiotów publicznych oraz członków i aktywistów innych organizacji pozarządowych. Cykl pn. „Czwartek z rewitalizacją” zawieszony w 2020r. nie został reaktywowany. Nie udało się sfinalizować działań prowadzących do ustanowienie stypendium oraz przygotowanie konkursu stypendialnego – zamierzenie to wciąż przesuwa się w czasie, przy czym kluczowa jest tu dekoniunktura utrudniająca poszukiwanie sponsorów dla tego przedsięwzięcia. Pandemiczne i gospodarcze turbulencje znów zmusiły do skorygowania planów – będziemy poszerzali działalność wydawniczą o teksty przesłane do publikacji (przedstawiliśmy ofertę edytorską dla autorów tekstów zbieżnych z tematyką określoną w celach statutowych fundacji (zob.: http://mliczynska.pl/fundacja/wydawnictwa/). Otrzymaliśmy 3 teksty: dwa artykuły i jedną pracę licencjacką. Jeden tekst jest poddawany redakcji, do publikacji w II. kw. 2022r. .
Opis działalności fundacji przedstawiamy w SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O!MIASTO ZA ROK 2021