2022

W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, w styczniu fundacja przyjęła plan pracy kierunkujący naszą działalność. Post pandemiczna  rzeczywistość, choć już nie tak mocno jak w 2021, wciąż wywierała wpływ na osiąganie założonych celów i modyfikowała nasze plany (zobacz: plan na 2022).

Rok 2022 był pierwszym w II kadencji władz fundacji, które – po wypełnieniu odpowiednich procedur przewidzianych w Statucie, kontynuują działalność w niezmienionym składzie.

Z zaplanowanych na rok 2022 działań udało się zrealizować, między innymi: regularne wydawanie elektronicznego magazynu O! MIASTO, reaktywować cykl „Czwartek z rewitalizacją”, przeprowadzić jedno bezpłatne szkolenie, kontynuować (zapoczątkowany we wrześniu 2021) program nieopłatnej pomocy
polegającej na merytorycznym wsparciu (konsultacjach on-line). Nie udało się kontynuować działalności wydawniczej zgodnej z przyjętymi wcześniej założeniami. Autorzy przesłanych do nas w roku poprzednim (2021) tekstów odstąpili od zamiaru publikacji ze wsparciem fundacji (jako powód wszyscy trzej autorzy zgłoszonych artykułów podali, że publikacja taka nie byłaby punktowana – periodyk fundacji nie ma statusu czasopisma naukowego).

Rok 2022 zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym, uzyskawszy przychód z tytułu dwóch darowizn pieniężnych od osób fizycznych. Za rok 2022 nie sporządzono bilansu, Fundacja 0!MIASTO począwszy od 2021 prowadzi uproszczoną księgowość, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji. Koszty administracyjne fundacji w roku 2022 wyniosły 326,30zł.
Szczegółowy opis działalności fundacji i aktywów fundacji na 31.12.2022r. przedstawiamy w sprawozdaniu, które zyskało akceptację Rady Programowej (uchwała nr 2/2023 z 12 maja 2023r.).