2023

W roku 2023, podobnie jak w latach poprzednich, w styczniu fundacja przyjęła plan pracy kierunkujący naszą działalność (zobacz poniżej – plan na 2023).

Post pandemiczna  rzeczywistość wciąż wywierała pewien wpływ na osiąganie założonych celów, ale najważniejsze zamierzenie związane z organizacją konkursu i ustanowieniem nagrody udało się wreszcie zrealizować. Szczegółowe sprawozdanie, jak co roku, udostępniamy wszystkim zainteresowanym (zobacz poniżej – sprawozdanie z działalności w roku 2023). Rok 2023 zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym, uzyskawszy przychód z tytułu darowizn pieniężnych od osób fizycznych oraz nieruchomości zapisane fundacji testamentem.
Za rok 2023 nie sporządzono bilansu ponieważ począwszy od 2021 Fundacja 0!MIASTO prowadzi uproszczoną księgowość (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji). Koszty administracyjne fundacji w roku 2023 wyniosły 326,30zł.
Szczegółowy opis działalności fundacji oraz zestawienie aktywów i pasywów fundacji na dzień 31.12.2023r. przedstawiamy w sprawozdaniu, które zyskało akceptację organu nadzoru tj. Rady Programowej (uchwała nr 2/2024 z 22 marca 2024 r.).