Q & A

NAJSZCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czy zgłoszenie i praca mogą zostać przesłana w formie papierowej?

Nie, zgłoszenie do konkursu, przesłanie pracy oraz pliku, o którym mowa w par. 6 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (drogą elektroniczną).

 • Obrona mojej pracy doktorskiej została przeprowadzona 20 stycznia tego roku, czy mogę zgłosić pracę w tej edycji konkursu?

Tak, ogłosiliśmy konkurs 29 stycznia tego roku, dlatego w tej pierwszej edycji konkursu przyjmujemy prace magisterskie i doktorskie obronione pomiędzy 29 stycznia 2022 r. a 29 stycznia 2024 r.

 • W jakim formacie należy przysłać zgłoszenie?

Zgłoszenie pracy do konkursu można przesłać mailem, podając przy tym wszystkie informacje, o których mowa w par. 5 ust. 3. Należy do tego wykorzystać formularz A, a zapisać go można w formacie pdf albo jako plik graficzny.

 • Czy mogę zgłosić pracę na konkurs, jeżeli została już ukończona, ale jej obrona dopiero się odbędzie?

Nie, Promotor lub Promotorka może zgłosić pracę dopiero po obronie. Oprócz tego, w pierwszej edycji konkursu przyjmujemy prace obronione do 29 stycznia br. Proponujemy zgłosić się do drugiej edycji konkursu (ogłosimy go najprawdopodobniej we wrześniu 2025 roku).

 • W jaki sposób należy podpisać zgłoszenie?

Zgłoszenie następuje za pomocą przygotowanego przez nas formularza, należy go wypełnić, wydrukować, zeskanować i podpisać. Następnie ponownie zeskanować i załączyć do maila.

 • Jak opatrzeć hasłem plik pdf zawierający zgłaszaną pracę?

Plik pdf zawierający pracę nie może być zabezpieczony hasłem! Hasłem należy zabezpieczyć drugi plik, zwierający informacje, o których mowa w par. 6 ust.4 regulaminu (w tym dane autora lub autorki oraz inne dane, wg formularza B), tak aby do momentu zakończenia oceny wszystkich zgłoszonych prac były one utajnione.
Szyfrowanie lub opatrywanie plików PDF hasłem blokującym do nich dostęp jest możliwe za pomocą wielu aplikacji przeznaczonym do edycji i konwertowania danych w tym formacie. Procedura zapisu z hasłem zależy od rodzaju oprogramowania (aplikacji). Zalecamy przed przesłaniem pliku towarzyszącemu zgłoszeniu, sprawdzenie czy nadane hasło otwiera ww. plik w pierwotnej, kompletnej postaci oraz bezpieczne zapisanie hasła. Jeżeli praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona, bez przesłania nam tego hasła nie będzie możliwe ustalenie jej autora/autorki.

 • Jak i kiedy się dowiem, że moja praca została przyjęta przez organizatora konkursu?

Sekretariat konkursu potwierdza przyjęcie pracy, przekazując odpowiednie zawiadomienie zgłaszającemu/zgłaszającej, na adres elektroniczny z którego praca została przesłana.  Zgłoszenie potwierdzimy niezwłocznie po sprawdzeniu, czy praca spełnia warunki regulaminu.

 • Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie podanym w Komunikacie, który opublikujemy najpóźniej w ciągu tygodnia od zakończenia przyjmowania prac, przy czym planujemy, że w tej, inauguracyjnej pierwszej edycji konkursu, ocena i wybór najlepszych prac zajmie nie więcej niż 2-3 miesiące. Prace przyjmujemy do 31 sierpnia br. , zatem przybliżony termin rozstrzygnięcia to koniec listopada 2024r.

 • W jaki sposób dowiem się, czy praca została nagrodzona/wyróżniona?

Po rozstrzygnięciu Konkursu Sekretariat zwróci się o przesłanie hasła odkodowującego kartę zgłoszenia z danymi osobowymi autora/autorki i promotora na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia nagrodzonej lub wyróżnionej pracy.  Oprócz tego Sekretariat opublikuje na stronie internetowej Organizatora komunikat, zawierający kody nagrodzonych lub wyróżnionych prac, z wezwaniem do przesłania hasła odkodowującego w ciągu 7 dni od publikacji tego komunikatu.

Po odkodowaniu nagrodzonych lub wyróżnionych prac ich autorzy otrzymają pisemne zawiadomienie o nagrodzie lub wyróżnieniu w formie listu gratulacyjnego oraz zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród.  

Decyzję organizatora w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień Sekretariat opublikuje na stronie internetowej Organizatora, dołączając do niej ewentualne uzasadnienie, informacje o autorach, promotorach i tematyce prac.

Zgodnie z par. 11 ust. 3 Regulaminu Konkursu, decyzja o w sprawie przyznania Nagrody lub wyróżnień, podawana jest do publicznej wiadomości, przy wykorzystaniu dostępnych Organizatorowi środków i mediów elektronicznych, w tym listami adresowanymi do autorów, promotorów i władz uczelni, w których zostały wykonane wszystkie zgłoszone prace.

 • Jeżeli wygram w konkursie, to kiedy otrzymam nagrodę?

Przekazanie nagrody lub wyróżnień autorom, w tym wypłata ich części pieniężnej, nastąpi w ciągu 60 dni od decyzji Organizatora w sprawie przyznania nagród, którą Sekretariat opublikuje na stronie internetowej Organizatora, dołączając do niej ewentualne uzasadnienie, informacje o autorach, promotorach i tematyce prac. Przyjmując założenie, że rozstrzygnięcie tej pierwszej edycji konkursu nastąpi do 30 listopada 2024r., to nagrody przekazane zostaną do końca stycznia 2025r. Termin ten może ulec zmianie.  

 • Co to znaczy, że nagrodzone lub wyróżnione prace zostaną elektronicznie opublikowane przez organizatora Konkursu w formie przedstawionej na obronie?

Zgłoszone do konkursu prace muszą zostać przez ich autorów zanonimizowane, tj. pozbawione wszelkich treści, które umożliwiają identyfikację autora lub autorki (np. należy usunąć stronę tytułową, dedykacje, podziękowania oraz wszelkie inne informacje, które wskazywałyby na to, kto jest albo może być uznany za autora/autorkę pracy konkursowej. Po rozstrzygnięciu konkursu, autorzy i autorki poproszeni zostaną o przesłanie pliku pdf zawierającego nagrodzoną albo wyróżnioną pracę w formie, w jakiej została przedstawiona na obronie i w takim kształcie zostanie ona opublikowana przez Fundację O! MIASTO.  Elektroniczna publikacja będzie miała formę e-booka z numerem ISBN, dostępnego bezpłatnie i bez prawa do wynagrodzenia dla autora lub autorki. Zgoda autora/autorki na taką publikację jest warunkiem udziału w konkursie.

 • Chcę wziąć udział w konkursie, niedawno obroniłem pracę, której temat spełnia warunki regulaminu, ale mój promotor/promotorka nie chce jej zgłosić do nagrody, co mam zrobić?

Trudno powiedzieć. Podstawowym warunkiem udziału konkursie, jest zgłoszenie pracy przez Promotora/Promotorkę z czym wiąże się przedstawienie uzasadnienia, dlaczego – Jej/Jego zdaniem, praca zasługuje na nagrodę. Sugerujemy ponowne przedyskutowanie ewentualnego zgłoszenia z Promotorem lub Promotorką, co najprawdopodobniej pozwoli na wyjaśnienie przesłanek takiej decyzji albo jej zmianę. Zwracamy uwagę, że w tej edycji konkursu przyjmujemy wyłącznie prace obronione nie wcześniej niż 29-01-22 i nie później niż 29-01-24.

 • Proszę o listę kontrolną czynności zgłoszenia pracy do konkursu
 1. Formalne zgłoszenie – formularz A: wypełniony i podpisany przez Promotora/Promotorkę pracy
 2. Usunięcie ze zgłaszanej pracy wszystkich danych pozwalających na zidentyfikowanie autora/ autorki (praca, która nie spełnia tego warunku zostanie wykluczona z Konkursu); zapisanie w jednym (albo kilku plikach) pdf; nazwa pliku/plików musi zawierać sześcioznakowy cyfrowo-literowy kod (taki sam jak w nazwie pliku zawierającym informacje o pracy).
 3. Przygotowanie Karty zgłoszenia – Informacji o autorze/autorce oraz Promotorze/Promotorce pracy oraz wyrażenie wymaganych regulaminem zgód- formularz B: wypełnić, zapisać w pdf, podpisać elektronicznie [promotor/promotorka oraz autor/autorka], a następnie zapisując zabezpieczyć hasłem (czyli zablokować nam dostęp do tego pliku); proszę pamiętać, że nazwa pliku musi zawierać sześcioznakowy kod cyfrowo literowy, taki sam jak w nazwie pliku zawierającym zgłoszoną pracę; kod należy ustalić samodzielnie, wybierając dowolną kombinację liter i cyfr (tak by razem było to 6 znaków, np. A087B3, E111A8 itp.
 4. Wysłać formalne zgłoszenie i pozostałe materiały mailem na adres: konkurs@omiasto.org, kompletne zgłoszenie (elementy 1,2,3) musi trafić do organizatora konkursu najpóźniej 31 sierpnia 2024r.